بازگرداندن زن و زندگی به گفتمان تعالی

بازگرداندن زن و زندگی به گفتمان تعالی تفسیری از روایت اعرابی و زنش در دفتر اول مثنوی معنوی دکتر صفورا نوربخش نقاشی از: Peter Pharoah برای بسیاری از دوستداران مثنوی معنوی مولوی روبه‌رو شدن با تصاویر تحقیرکننده و کلیشه‌ای زنان بسیار سخت است. زنان در مثنوی اغلب نشانگر خواهش‌های نفسانی هستند و کار [...]