درس‌هایی از بیماری کرونا

درس‌هایی از بیماری کرونا دکتر علیرضا نوربخش در این چندماه اخیر دنیا واژگون شده‌است. ما که تا دیروز حس می‌کردیم فنا ناپذیریم، امروز احساس عجز و ناتوانی می‌کنیم. امنیت‌مان به ناامنی بدل شده‌است. یک روز عضو فعال جامعه بودیم، روز دیگر تنها، گوشه‌گیر، و شاید حتی عاطل و باطل در خانه‌هایمان نشسته‌ایم. بدتر [...]