نگارخوانی

سگ پادشاه

اقتباس از منطق‌‌الطیر

 رابعه حسین‌زاده