مذهب عشق

دکتر علیرضا نوربخش

بیا تا عشق را مذهب بدانیم‌
در آیین محبت جان فشانیم

بیا تا دل به یکدیگر سپاریم
به باغ دوستی بذری بکاریم

بیا تا سينه پاک از كينه سازيم
به‌جای کینه‌توزی دل نوازیم

بیا تا مردمان چون خود شماریم
نرنجانيم و هم دل پاس داریم

بیا تا راستی را پیشه گیریم
به خاک صدق و پاکی ریشه گیریم 

بیا از بت‌پرستی دور گردیم
 به عشق یکدگر پرشور گردیم

بیا تا خود‌پرستی را بسوزیم
 زبان ما‌ومن یکسر بدوزیم

بیا مرده‌پرستی ترک گوييم
برای زندگان ما چاره جوییم

بیا از کفر و دین دیگر نگوییم
به‌جز عشق خدا چیزی نجوییم

بیا از خشم حق هرگز نترسیم
ز فردوس و ز دوزخ هم نپرسیم

بیا حق را همان عشقش شماریم
به راه عشق یکسر دل سپاریم

که دین راستین جز عشق نبود
خود اصل و فرع دین جز عشق نبود

بدان راه تعصب دین ما نیست
ابا از حرف حق آیین ما نیست

چو راه عشق را در پیش گیری
نشاید راه جزم‌اندیش گیری

ره عاشق ورای كفر و دين است
كه عشق بی‌ريا عين يقين است

خدايا عشق در جان‌ها روان كن
به عشق خود تو دل‌ها شادمان كن

عکس از: iStock.com