نگارخوانی

وادی طلب

از منطق‌الطیر عطار

طرح: ایمان ملاجعفری