پیغام عشق است

محمدعلی نوربخش (شیدا)

 خوشا صیدی که او در دام عشق است
ز پا افتاده‌ است و رام عشق است

به سر دارد هوای کوی یاری
نگاهش بر در و بر بام عشق است

کسی کو در قمار عشق بازد
هم او رسوای خاص و عام عشق است

کسی کو بشنود آهنگ دل را
دم و هم بازدم پیغام عشق است

برو ای عقل سرگردان از این شهر
که شادی در ره و هنگام عشق است

به مستان گو همه گرد هم آیند
شراب ناب ما از جام عشق است

چنان رسوای عالم گشته شیدا
نمی‌داند که او بدنام عشق است

عکس: J Lee | unsplash.com