نگارخوانی

افسانه‌ی آتش عشق

طرح :ایمان ملاجعفری

از: لوسیا بایوچی، ترجمه: آرش بذال

صدا: سمیرا بدری
موسیقی: کمال گنجعلی‌خانی