بی عشق تو نتوانم

دکتر علیرضا نوربخش

طرح: الناز معصومیان
آواز: حامد زهیری
سنتور: مریم امینی
تار: آیدا موسوی
تنبک: سروش بابایی
دف: سیامک زهیری